-->

چهره ها و گفته ها

hossein mohri

به وبسایت حسین مهری خوش آمدید

Home

facebook

بیوگرافی

تألیفات حسین مهری

نظریات و پیشنهادات شما

مصاحبه های حسین مهری با عباس میلانی

milani

1

مصاحبه حسین مهری با دکتر عباس میلانی

پانزدهم آگست ٢٠١١

2

مصاحبه حسین مهری با دکتر عباس میلانی : راهنمایی هایی جهت اخذ کمک هزینه های دانشجویی ، فعالیتهای فرهنگی و ادبی ایرانیان در امریکا٠

٢٨ مارچ ٢٠١١

 

3

مصاحبه حسین مهری با دکتر عباس میلانی : درباره کتاب ایشان بنام : شاه

٢٩ نوامبر ٢٠١٠

 

4

مصاحبه حسین مهری با دکتر عباس میلانی : اسناد مربوط به حزب توده

سوم اکتبر ٢٠١١

 

5

مصاحبه حسین مهری با دکتر عباس میلانی :تاریخ پرافتخار ایران و وظیفه ایرانیان در قبال پاسداری از آن٠

پنجم سپتامبر ٢٠١١

 

6

مصاحبه حسین مهری با دکتر عباس میلانی : سردمداران کنونی ایران در محک بزرگان تاریخ ایرانزمین٠

٢٧ ماه جون ٢٠١١

 

7

گفتگو در باب موضوعهای مختلف فرهنگی و اجتماعی با دکتر عباس میلانی٠ ٢٦

سپتامبر ٢٠١١
 

8

مصاحبه حسین مهری با دکتر عباس میلانی بتاریخ دوم آگست ٢٠١٣

 

9